Menštruačné nohavičky až -32 %
Menštruačné nohavičky až -32 %
Menštruačné nohavičky až -32 %

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") sa vzťahujú na nákupy v internetovom obchode www.maluna.sk

Najdôležitejšie informácie z VOP:

  • Spôsob platby a možnosť doručenia si môžete vybrať počas objednávkového procesu.
  • Stlačením tlačidla “Kúpiť” s nami uzatvárate kúpnu zmluvu k danému tovaru a ste povinní nám zaplatiť kúpnu cenu.
  • Zákazník spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 30 dní.
  • Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, prečo a ako, nájdete v pravidla ochrany osobných údajov.

1. KTO SME?

Majiteľ obchodu MALUNA:
Má Luna s.r.o.
Dolní náměstí 642/9 466 01 Jablonec nad Nisou
Česká republika
IC: 07805128
DIC: CZ07805128
Platiteľ DPH
Spoločnosť Má Luna s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 43008.
Na čele spoločnosti stojí: Ilona Bittnerová
Kontaktné údaje:
info@maluna.sk


Prevádzkovateľ obchodu MALUNA:
DaniDarx s.r.o.
Sokolovská 971/193 190 00 Praha 9
Česká republika
IC: 24209139
DIC: CZ24209139
Platiteľ DPH.
Spoločnosť DaniDarx s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou C 188831.
Na čele spoločnosti stojí: Ruslan Skopal
Kontaktné údaje:
info@maluna.cz 
Telefón: +421 950 103 779

2. AKO SA S NAMI MÔŽETE SPOJIŤ A KDE NÁS NÁJDETE?

Kde nás nájdete:

Sklad. Osobne v našom sklade a zároveň výdajne v ČR na adrese Maluna.sk (DaniDarx, s.r.o.), Černín 89, 267 51 Zdice. (ďalej len „sklad”), bližšie informácie nájdete na našom e-shope.

Vrátenie tovaru cez pobočku Packeta, s uvedením nášho kódu 90670615. Štítok na balíček Vám vytlačia priamo na pobočke Packeta.

E-mail: info@maluna.sk

3. AKÉ SÚ ĎALŠIE POJMY, KTORÉ SA V NAŠICH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENKACH OPAKUJÚ?

e-mailová adresa elektronickej pošty zákazníka uvedená v užívateľskom účte, v objednávke či v inom našom formulári;

e-shop náš internetový obchod, ktorý prevádzkujeme na webové stránke;

kúpna zmluva záväzok obsahujúci celý rad práv a povinností - nás ako predávajúceho a vás ako kupujúceho, ktorý spoločne uzatvárajú na základe vašej objednávky nášho tovaru na našich webových stránkách;

občiansky zákonník zákon č. 89/2012 Zb.,Občiansky zákonník;

podnikateľ fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyvíja sústavnú podnikateľskú činnosť - vo svojom mene, na svoj účet a za účelom dosiahnutia zisku; riadime sa zásadou, že zákazník, ktorý v objednávke uvedie svoje IČO/DIČ či firemné údaje s nami právne jedná ako podnikateľ;

spotrebiteľ každá fyzická osoba, ktorá právne koná bez akejkoľvek súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou alebo samostatným výkonom svojho povolania;

VOP tieto všeobecné obchodné podmienky, tj pravidlá, ktoré zaväzujú nás aj vás pri uzatváraní kúpnej zmluvy;

webová stránka internetová adresa www.maluna.sk;

zákazník ste to vy, kupujúci, či už ste spotrebiteľ alebo podnikať.

4. ČO PODĽA ZÁKONA MUSÍME OZNÁMIŤ VŠETKÝM ZÁKAZNÍKOM PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY?

4.1 Oprávnenie predávajúceho a kontrolné orgány. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

4.2 Ilustračný charakter fotografií tovaru a služieb. Všetky fotografie na webovej stránke majú iba ilustračný charakter.

4.3 Tovar a služby, cena, náklady.

4.3.1 Popis nášho tovaru a služieb vrátane ich hlavných vlastností nájdete na našich webových stránkach.

4.3.2 Ceny tovaru a služieb sú uvedené vrátane DPH, vrátane zákonom stanovených poplatkov.

4.3.3 Neúčtujeme si žiadne dodatočné náklady na telekomunikačné prostriedky (napr. pokiaľ nám budete volať na naše telefónne číslo, zaplatíte iba Vašu bežnú sadzbu telefonického hovoru).

4.4 Možnosti platby. Spôsoby platby a možnosti dopravy, ktoré ponúkame, sú podrobnejšie opísané počas procesu objednávky. Tieto informácie nájdete na webových stránkách. Tovar Vám doručíme prostredníctvom dopravcu, ktorého si zvolíte z nami ponúkaných možností.

4.5 Záväznosť objednávky. Odoslaním objednávky stlačením tlačidla na dokončenie objednávky v našom internetovom obchode zákazník vytvorí záväznú objednávku, ktorá zaväzuje zákazníka k platbe. Zákazník má možnosť pred odoslaním objednávky svoju objednávku skontrolovať a opraviť alebo zmeniť, ako je podrobnejšie popísané v časti 7 týchto VOP.

4.6 Záväznosť VOP. Odoslaním objednávky zároveň potvrdzujete, že ste sa zoznámili so znením týchto VOP.

4.7 Práva zákazníka z chybného plnenia. Práva zákazníka z chybného plnenia, prípadne zo záruky, a podmienky ich uplatnenia sú popísané v časti 12 týchto VOP a v nasledujúcich.

5. ČO MUSÍME OZNÁMIT ZÁKAZNÍKOM SPOTREBITEĽOM PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY?

5.1 Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákazník spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu (pokiaľ nie je uvedené inak) v lehote 30 dní, ktorá začína plynúť najneskôr:

5.1.1 pri kúpnej zmluve odo dňa prevzatia tovaru; alebo

5.1.2 pri kúpnej zmluve s dodaním vo viacerých kusoch/častiach, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo

5.1.3 pri kúpnej zmluve, ktorej predmetom sú pravidelné opakované dodávky tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru; s tým, že spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred časovým okamihom špecifikovaným v čl. 5.1.1 až 5.1.3 tak, že nám oznámi svoj zámer od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením, napríklad vyplnením a odoslaním formulára pre odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo nám zašlite e-mail: info@maluna.sk.

5.2 Kedy NIE JE MOŽNÉ od kúpnej zmluvy ODSTÚPIŤ. Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od nasledujúcich zmlúv:

5.2.1 o dodávke tovaru, ktorý bol upravený a/alebo vytvorený na prianie zákazníka alebo pre jeho osobu;

5.2.2 o dodávke tovaru, ktorého cena závisí od výchyliek finančných trhov nezávislých na našej vôli, ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy;

5.2.3 o dodávke tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nevratne zmiešaný s iným tovarom;

5.2.4 o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z dôvodu na ochranu zdravia alebo hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, pokiaľ zákazník porušil ich pôvodný obal;

5.2.5.o ubytovaní, preprave tovaru, nájme dopravného prostriedku, stravovaní alebo využití voľného času, pokiaľ má byť podľa zmluvy plnené k určitému dátumu alebo v určitom období;

5.2.6 o poskytovaní služieb, ak boli v plnom rozsahu poskytnuté; v prípade plnenia za odplatu, iba ak začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy poučil spotrebiteľa, že poskytnutím plnenia zaniká právo odstúpiť od zmluvy

5.2.7 na vykonanie naliehavej opravy alebo údržby na mieste určenom spotrebiteľom na jeho výslovnú žiadosť; to sa však nevzťahuje na vykonanie iných ako požadovaných opráv alebo na dodanie iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na opravu alebo údržbu;

5.2.8 v prípade dodania digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a nebol dodaný s vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a my sme vás pred uzavretím kúpnej zmluvy informovali, že v tomto prípade nemáte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

5.3 Povinnosť spotrebiteľa pri odstúpení od kúpnej zmluvy. Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný nám zaslať späť tovar nadobudnutý na základe kúpnej zmluvy, od ktorej odstúpil, najneskôr do 14 dní od okamihu odstúpenia od kúpnej zmluvy. Zákazník spotrebiteľ je povinný tovar zaslať späť alebo vrátiť kompletný, tj. vrátane všetkého dodaného príslušenstva, všetkej dokumentácie, čistej, nepoškodenej a pokiaľ možno vrátane pôvodného balenia, v stave a v hodnote, v ktorej ich prevzal.

5.4 Zníženie hodnoty tovaru. Zákazník v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedá za zníženie hodnoty vráteného tovaru alebo späť zaslaného tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nakladania s tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. V prípade, že nám bude vrátený poškodený či nekompletný tovar, započítame náš nárok na náhradu škody voči kúpnej cene, ktorú požadujete vrátiť. Budeme vždy hodnotiť konkrétny prípad, aby sme zistili mieru poškodenia, znehodnotenia tovaru a určili jemu zodpovedajúci zníženú hodnotu. O týchto krokoch Vás budeme informovať na uvedenú elektronickú adresu (e-mailom) alebo telefonicky.

5.5 Ako vrátiť tovar? Vrátenie tovaru cez pobočku Packeta. Môžete nám tovar vrátiť späť cez pobočku Packeta, s uvedením kódu 90670615. Štítok na balíček Vám vytlačia priamo na pobočke Packeta. V prípade tohto spôsobu vrátenia tovaru pri odstúpení od kúpnej zmluvy sú náklady na dopravu hradené nami.

5.6 Vrátenie tovaru v našej prevádzke. Tovar môžete zaslať alebo odovzdať osobne na adrese nášho skladu: OC Danubia - Pikito Trenírkáreň.sk, Panónska cesta 38/A 851 04, Bratislava-Petržalka, Slovensko. V prípade, že sa rozhodnete využiť tento spôsob vrátenia tovaru pri odstúpení od kúpnej zmluvy, potom si náklady na vrátenie tovaru platíte sami.

5.7 Vrátenie kúpnej ceny. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy v lehote na odstúpenie sme povinní spotrebiteľovi vrátiť všetky peniaze, a to rovnakou platobnou metódou, ako pri prijatí peňazí, alebo na vami zvolený účet, najneskôr do 10 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. Vezmite na vedomie, že sme oprávnení Vám peniaze vrátiť až vo chvíli, keď od Vás obdržíme späť vrátený tovar.

5.8 Sťažnosti. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťujeme prostredníctvom e-mailu info@maluna.sk.

5.9 Mimosúdne riešenie sporov. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebiteľských-sporov.soi. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a zákazníkom z kúpnej zmluvy.

5.10 Európske spotrebiteľské centrum SR. Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava, internetová adresa: www.esc-sr.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

5.11 Recenzie. Recenzie je možné vkladať priamo na našich webových stránkach alebo prostredníctvom webových stránok Heureka. Recenzie môže vkladať zákazník, u ktorého sme overili, že u nás tovar skutočne nakúpil. Odkaz na vloženie recenzie bude zákazníkovi zaslaný elektronicky, pokiaľ zákazník nesúhlasil s jeho zaslaním. Akým spôsobom recenzie hodnotíme nájdete na webových stránkach eshopu.

5.12 Falošné alebo neúplné recenzie. Vyhradzujeme si právo nezverejniť recenzie zákazníkov, ktoré sú nepravdivé, obsahujú nevhodné výrazy alebo nesúvisia so zakúpeným tovarom.

5.13 Škoda spôsobená nesprávnymi alebo neúplnými informáciami. Zriekame sa akejkoľvek zodpovednosti za škody spôsobené nesprávnymi alebo neúplnými informáciami alebo radami, najmä v prípadoch, keď dosiahnutie určitého výsledku závisí od konania príjemcu rady alebo iných osôb, alebo od neovplyvniteľných skutočností či náhody.

5.14 Poučenie v súvislosti s digitálnym obsahom. Upozorňujeme spotrebiteľov, že ak by sme predávali digitálny obsah, potom neposkytujeme aktualizácie zakúpeného digitálneho obsahu.

6. REGISTRÁCIA, UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET A VERNOSTNÝ PROGRAM

6.1 Registrácia. Nakupovať u nás môžete aj bez registrácie. Pokiaľ sa rozhodnete registrovať, budete mať väčší prehľad o histórii svojich objednávok, stave novej objednávky atď. Registráciu zákazníka vykonáte na webovej stránke vyplnením registračného formulára. Pre vytvorenie registrácie je nevyhnutné potvrdiť, že ste sa oboznámili s obsahom týchto VOP a so zásadami ochrany osobných údajov.

6.2 Povinnosť uvádzať pravdivé a správne údaje. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je zákazník povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je zákazník pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené zákazníkom v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

6.3 Funkcia užívateľského účtu. Zo svojho užívateľského rozhrania („Môj účet”) môže zákazník vykonávať objednávanie tovaru, sledovať stav vybavenia objednávok atp. (ďalej len „užívateľský účet“).

6.4 Zablokovanie užívateľského účtu. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a silným heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu. Zákazník nie je oprávnený umožniť užívanie užívateľského účtu tretím osobám. Užívateľský účet môžeme zablokovať po piatich (5) neúspešných pokusoch o prihlásenie. Robíme tak z bezpečnostného hľadiska, aby nedošlo najmä k zneužitiu užívateľského účtu zákazníka. Pokiaľ bude Váš užívateľský účet zablokovaný, prosím kontaktujte nás na na e-maile info@maluna.sk.

6.5 Možnosť zrušiť užívateľský účet pri jeho nepoužívaní. Môžeme zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď zákazník svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, alebo v prípade, keď zákazník poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy v znení týchto VOP.

6.6 Nutná údržba. Zákazník berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu.

7. AKO NA OBJEDNÁVKU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

7.1 Vytvorenie objednávky. Vkladaním tovaru do košíka, zvolením spôsobu dopravy a platby za vybraný tovar a vyplnením kontaktných a fakturačných údajov vytvára zákazník na e-shope svoju objednávku.

7.2 Vlastnosti tovaru. Zákazník je povinný sa pred dokončením objednávky zoznámiť s vlastnosťami, druhom a odporúčaným spôsobom používania tovaru. Vykonaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa s týmito informáciami zoznámil a že týmto rozumie.

7.3 Kontrola objednávky. Pred dokončením objednávky je zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil.

7.4 Proces odoslania objednávky. Objednávka je odoslaná kliknutím na tlačidlo na dokončenie objednávky a proces objednávky je tým ukončený. Odoslaním objednávky potvrdzuje zákazník, že odsúhlasil tieto všeobecné obchodné podmienky a čítal naše zásady ochrany osobných údajov.

7.5 Pravdivosť údajov vyplnených v objednávke. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Pokiaľ bude pri spracovaní objednávky zistené, že boli použité zjavne nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme objednávku odmietnuť, o čom budete vyrozumení e-mailom. Zákazník môže byť zodpovedný za škodu, ktorú uvedením zámerne nepravdivých alebo nesprávnych údajov spôsobí.

7.6 Dodatočné potvrdenie objednávky zákazníkom. Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad e-mailom alebo telefonicky) a ďalej je oprávnený požiadať zákazníka o upresnenie správnosti výberu množstva tovaru.

7.7. Kedy dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy? K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde okamihom stlačenia tlačidla na dokončenie objednávky.

7.8 Potvrdenie objednávky predávajúcim. Zákazník, ktorý dokončí objednávku, od nás dostane automatické potvrdenie o doručení objednávky na e-mailovú adresu.

7.9 Povinnosti predávajúceho. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa zaväzujeme odovzdať Vám zakúpený tovar a umožniť Vám nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru.

7.10 Povinnosti kupujúceho. Vy so uzatvorením kúpnej zmluvy zaväzujete tovar prevziať a uhradiť nám cenu tovaru.

7.11 Kópie VOP a formuláre na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákazník obdrží kópiu uzavretej kúpnej zmluvy na e-mail zákazníka, v znení platných VOP. Zákazník spotrebiteľ tiež obdrží formulár na odstupenie od kupnej zmluvy v zákonnej lehote.

7.12 Komunikačné prostriedky na diaľku. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí zákazník sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

7.13 Telefonická objednávka. Zákazník môže urobiť svoju objednávku tovaru aj telefonicky. Zákazník, ktorý takto dokončí objednávku, od nás dostane potvrdenie o vytvorení objednávky vrátane celkovej ceny za tovar a náklady spojené s balením a dodaním tovaru zvoleného zákazníkom na e-mailovú adresu zákazníka, ktorú uviedol v telefonickom hovore, spolu s týmito VOP, reklamačným poriadkom, zásadami ochrany osobných údajov a formulárom pre odstúpenie od kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde okamihom doručením potvrdenia o prijatí objednávky na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú v objednávke.

8. CENA A SPÔSOBY PLATBY

8.1 Cena. Všetky ceny tovaru sú uvedené v eurách (EUR) a sú uvedené vrátane DPH. Cena je platná po dobu, počas ktorej je zobrazená na webovej stránke e-shopu, to ale neznamená, že nemôžeme s niektorými našimi zákazníkmi uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

8.2 Spôsob platby. Cenu a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy nám môžete uhradiť spôsobmi uvedenými v druhom kroku objednávky a to najmä: online platobnou kartou; bankovým prevodom; v hotovosti alebo platobnou kartou prepravcovi (dobierka); Apple Pay/Google Pay. Spôsob platby zákazník zvolí v priebehu objednávky, viac informácií nájdete TU.

8.3 Záloha na cenu tovaru. Môžeme po zákazníkovi požadovať zálohu či inú obdobnú platbu.

8.4 Náklady na balné a dopravné. Na webových stránkach nášho e-shopu nájdete aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru ​​a prípadný príplatok za zvolený spôsob platby. Výška nákladov spojených s balením a dodaním tovaru bude záležať najmä na zvolenom dopravcovi a mieste, kam bude tovar doručený.

8.5 Cena za dodanie tovaru. Spoločne s kúpnou cenou je nám zákazník povinný zaplatiť aj prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške, ako aj príplatok za zvolený spôsob platby. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. Pred záväzným dokončením objednávky bude zákazník informovaný o konečnej cene obsahujúcej náklady balného a dopravného.

8.6 Zľavy z ceny tovaru. Prípadné zľavy z ceny tovaru nami poskytnuté zákazníkom nie je možné vzájomne kombinovať.

8.7 Nereálna cena tovaru. V prípade zobrazenia nereálnej ceny v hodnote 0 EUR (slovom nula euro) alebo zobrazenia vysoko netrhovej ceny, kedy za netrhovú cenu je považovaná taká cena, ktorá je pod našou nákupnou cenou, si vyhradzujeme právo túto položku odstrániť z objednávky. Zákazník bude o tejto skutočnosti informovaný na e-mail zákazníka.

8.8 Forma faktúry. Faktúru Vám zašleme na adresu zákazníka, a to spoločne so zakúpeným tovarom.

8.9 Darčekové poukážky. Ponúkame vám možnosť zakúpiť si darčekové poukážky v ľubovoľnej hodnote. Každá poukážka má svoj jedinečný kód a bude vám zaslaná na váš e-mail po zaplatení kúpnej ceny. Vždy je možné použiť len celú sumu poukazu, nie ho použiť po častiach. Platnosť poukazu je 6 mesiacov od dátumu nákupu. Pre uplatnenie darčekového poukazu na webovej stránke je potrebné vyplniť pole v časti "košík" a zadať jedinečný kód darčekového poukazu. Hodnota darčekového poukazu sa odpočíta od celkovej ceny nákupu v košíku. Upozorňujeme, že kód poukazu vám bude zaslaný elektronicky. Darčekový poukaz nie je možné kombinovať s inými zľavovými kódmi. Venujte, prosím, zvýšenú pozornosť jeho ďalšiemu spracovaniu. Falšovanie alebo pozmeňovanie poukazu nie je povolené. Falšovanie môže byť aj trestným činom. Od kúpnej zmluvy nie je možné odstúpiť, ak už bol darčekový poukaz použitý.

9. VŠETKO, ČO BY STE MALI VEDIEŤ O DODANÍ TOVARU

9.1 Dodacia doba tovaru. Pokiaľ je pri tovare uvedené, že je skladom, potom spravidla expedujeme tovar s dodacou lehotou 3 pracovných dní od prijatia objednávky alebo akékoľvek iné obdobie, ak je pre tovar stanovené, pričom sa zaväzujeme tovar dodať maximálne do tridsiatich (30) dní od okamihu uzavretia kúpnej zmluvy. Táto dodacia doba sa netýka tovaru, ktoré bude upravené na prianie zákazníka (v týchto prípadoch bude vždy individuálne dohodnutá doba dodania). Rovnako sa to netýka tovaru, ktorý je skladom u dodávateľov (dodávame spravidla do 14 dní) či až vo výrobe (v ojedinelých prípadoch sa môže stať, že dodacia lehota bude trvať rádovo mesiace - v takom prípade s vami budeme vždy rokovať individuálne a ponúkneme vám prípadnú výmenu za podobný tovar, zrušenie objednávky a vrátenie peňazí). Niekedy sa nám môže stať, že tovar označený „skladom“ sa vypredá v krátkom časovom okamihu. Pokiaľ by nastala situácia, že bude tovar vyčerpaný a nebudeme schopní dodať Vami objednaný tovar v stanovenej dobe, potom Vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe. Ak je tovar uvedený ako "na vyžiadanie", dohodneme sa s vami na dodacej lehote individuálne, pretože dodanie závisí od možností nášho subdodávateľa. Cez uvedenú dobu dodania sa snažíme pripraviť a doručiť objednávku k zákazníkovi vždy čo najskôr.

9.2 Spôsob dopravy, osobné prevzatie. Zákazník má na výber zvoliť si dopravu tovaru na ľubovoľnú adresu prostredníctvom nášho zmluvného dopravcu za prepravnú cenu, ktorá je uvedená v priebehu objednávky.

9.3 Prevzatie tovaru. Pri preprave tovaru zákazníkovi spotrebiteľovi je nami tovar odovzdaný v okamihu, keď dopravca odovzdá tovar zákazníkovi na mieste odovzdania (spravidla prvé dvere/vrata/brána v mieste dodania určené zákazníkom). Práve okamihom prevzatia tovaru zákazníkom prechádza na zákazníka nebezpečenstvo škody a náhodného zhoršenia kvality zakúpeného tovaru. V prípade osobného odberu tovaru zákazníkom sa tovar považuje za dodaný v okamihu prevzatia zákazníkom alebo inou osobou určenou zákazníkom.

9.4 Náklady na zvláštny spôsob prepravy. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky zákazníka, nesie zákazník riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

9.5 Opakované doručenie a náklady s tým spojené. V prípade, že je z dôvodov na strane zákazníka nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bol určený v objednávke, je zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Ak si kupujúci už raz neprevezme tovar doručovaný na dobierku, potom je predávajúci oprávnený pri opakovanom doručení tovaru na žiadosť kupujúceho požadovať náhradu nákladov s opakovaným doručovaním. Súčasne je predávajúci oprávnený pri ďalšej objednávke kupujúceho žiadať od kupujúceho platbu vopred z dôvodu ochrany svojich záujmov a predchádzania vzniku škody.

9.6 Škoda, ktorá môže vzniknúť predávajúcemu neprevzatím tovaru. Ak neprevezme zákazník spotrebiteľ tovar pri jeho dodaní dopravcom, tovar je následne vrátený Predávajúcemu a súčasne zákazník spotrebiteľ od kúpnej zmluvy neodstúpi v lehote 14 dní od márneho doručenia tovaru, je predávajúci oprávnený požadovať po zákazníkovi náklady účtované dopravcom na dodanie tovaru späť predávajúcemu. Tento náklad predstavuje pre predávajúceho škodu, ktorá vznikla porušením zákonných povinností zákazníka v zmysle § 2913 ods. 1 občianskeho zákonníka. Predávajúci je súčasne oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 8 EUR (slovom: osem eur) bez DPH za každý deň uskladnenia tovaru a ďalej je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

9.7 Neprevzatie tovaru vo vzťahu k podnikateľovi. Ak neprevezme zákazník podnikateľ tovar pri jeho dodaní prepravcom, tovar je následne vrátený nám ako predávajúcemu, sme oprávnení požadovať po zákazníkovi náklady účtované prepravcom na dodanie tovaru späť na našu adresu. Tento náklad predstavuje pre predávajúceho škodu, ktorá vznikla porušením zákonných povinností zákazníka podnikateľa v zmysle § 2913 ods. 1 občianskeho zákonníka. Predávajúci je súčasne oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 8 EUR (slovom: osem eur) bez DPH za každý deň uskladnenia tovaru a ďalej je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

9.8 Možnosť započítania nárokov. Nárok na úhradu nákladov za uskladnenie tovaru a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka podľa tejto časti VOP sme oprávnení v súlade s občianskym zákonníkom jednostranne započítať proti nároku zákazníka na vrátenie kúpnej ceny.

9.9 Povinnosť zákazníka pri prevzatí tovaru. Zákazník je povinný tovar pri jeho prevzatí skontrolovať a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach (najmä či zákazník obdržal správny druh tovaru, či má tovar dohodnutú akosť, či tovar vo svojom balení obsahuje všetko, čo podľa návodu obsahovať má). V prípade viditeľného poškodenia zásielky dopravcom je zákazník povinný takú zásielku neprevziať od dopravcu vôbec. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené dopravcom, prípadne neskorým doručením tovaru, nech bolo oneskorenie spôsobené z akéhokoľvek dôvodu.

10. VÝHRADA VLASTNÍCTVA

10.1 Úplné zaplatenie kúpnej ceny. Vyhradzujeme si u zákazníkov výhradu vlastníctva k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa príslušnej kúpnej zmluvy.

10.2 Výhrada voči zákazníkom podnikateľom. Pre zákazníkov podnikateľov si vyhradzuje vlastníctvo k tovaru, pokiaľ nie sú uhradené všetky pohľadávky, ktoré voči Vám máme. Zákazník je povinný nakladať s tovarom s výhradou vlastníctva s riadnou starostlivosťou a poistiť ich na svoje náklady dostatočne, pre prípad poškodenia na hodnotu nového tovaru.

11. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

11.1 Právo spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy na predaj prostredníctvom e-shopu. Právo zákazníka spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa riadi podľa ustanovení uvedených v časti 5 týchto VOP.

11.2 Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy prislúcha iba spotrebiteľom. Zákazníci podnikatelia majú právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré im umožňujú príslušné právne predpisy. Zákazník podnikateľ nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 30 dní, toto právo prislúcha iba spotrebiteľovi. Za predpokladu, že nám zákazník podnikateľ vráti tovar a ak sa nejedná o uplatnenie práva z vád podľa Občianskeho zákonníka, sme oprávnení účtovať náklady na skladovanie tohto tovaru podľa bodu 9.6 a 9.7 týchto VOP a zároveň vyzveme zákazníka podnikateľa na spätný odber tohto tovaru.

11.3 Postup při vyprodání zásob. Sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob tovaru, alebo z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru. Ďalej môžeme od kúpnej zmluvy odstúpiť najmä v prípade, keď zákazník odmietol prevziať tovar.

11.4 Darček. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý zákazníkovi darček, je darovacia zmluva medzi nami a zákazníkom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zákazníkom, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a zákazník je nám povinný vrátiť aj poskytnutý darček.

12. ČO AK JE TOVAR CHYBNÝ?

12.1 Vychádzame z Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä občianskym zákonníkom.

12.2 Postup pri podávaní sťažností. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s našou zodpovednosťou za vady tovaru je upravené v našom reklamačnom poriadku.

13. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

13.1 Zásady ochrany osobných údajov. Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pravidlá pre nakladanie s osobnými údajmi a pravidlá pre zasielanie obchodných oznámení sú upravené v našich zásadách ochrany osobných údajov.

13.2 Obchodné oznámenie. Zasielame zákazníkom obchodné oznámenia s ponukou súvisiaceho tovaru alebo služieb, a to na e-mailovú adresu zákazníka (obchodné oznámenie pre zákazníkov). E-mailová adresa je osobným údajom a je spracúvaná v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) za účelom zasielania obchodných oznámení na základe nášho oprávneného záujmu propagovať naše obdobné výrobky a služby. Zákazník sa môže z odberu obchodných oznámení kedykoľvek odhlásiť.

13.3 Cookies. Používame tzv. súbory cookies, ktoré môžu byť ukladané na koncovom zariadení (buď na základe súhlasu, alebo na ochranu našich oprávnených záujmov). Preferencie si môže zákazník nastaviť priamo na našich webových stránkach, kde nájde informácie o používaní súborov cookies.

14. VYŠŠIA MOC

14.1 Čo je vyššia moc. Za vyššiu moc sa pre potreby týchto VOP považuje akákoľvek prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli predávajúceho a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by predávajúci túto prekážku alebo jej následky odvrátil, prekonal alebo predvídal. Vyššia moc zahŕňa okrem iného prírodnú katastrofu, požiar, výbuch, povodeň, zemetrasenie, teroristický útok, vojnu, štrajk alebo iné udalosti (vrátane situácií spôsobených šírením choroby COVID-19), ktoré sú mimo kontroly zmluvných strán.

14.2 Vylúčenie zodpovednosti predávajúceho. Po dobu trvania vyššej moci predávajúci nezodpovedá za neplnenie svojich povinností z kúpnej zmluvy, poťažmo týchto VOP.

15. ČO BY STE MALI VEDIEŤ NA ZÁVER

15.1 Akým právom sa náš právny vzťah riadi? Právny vzťah medzi nami sa bude riadiť právnym poriadkom Českej republiky, najmä občianskym zákonníkom. To platí aj v prípade existencie tzv. medzinárodného prvku. Sme si však vedomý, že zákazník spotrebiteľ nemôže byť touto voľbou zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku krajiny, kde má obvyklé bydlisko.

15.2 Záväzok rešpektovať práva spotrebiteľov. V prípade neúmyselného rozporu ustanovení týchto VOP so zákonnými predpismi na ochranu spotrebiteľa majú prednosť tieto ustanovenia a predávajúci sa zaväzuje ich takto dodržiavať.

15.3 Neplatné alebo neúčinné ustanovenie VOP. Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

15.4 Medzinárodný prvok. V prípade existencie medzinárodného prvku si dojednávame, že sa právny vzťah medzi nami bude riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä občianskym zákonníkom. Touto voľbou práva v súlade s článkom 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, zo 17. júna 2008, o rozhodnom práve pre zmluvné záväzkové vzťahy (ďalej len „Rím I”) však nesmie byť užívateľ spotrebiteľ touto voľbou pozbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku krajiny jeho obvyklého bydliska podľa článku 6 ods. 2 Rím I.

15.5 Vylúčenie Viedenského dohovoru. Zmluvné strany sa dohodli, že výslovne vylučujú použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods, alebo aj Viedenský dohovor), a to v súlade s článkom 6 tohto dohovoru.

15.6 Spory a príslušnosť. Zmluvné strany si ďalej dojednávajú, že na riešenie prípadných sporov z kúpnej zmluvy, kde je prítomný medzinárodný prvok, budú vždy miestne príslušné súdy Českej republiky, miestne určené podľa nášho sídla. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľov podľa osobitných právnych predpisov. Zmluvným jazykom je český jazyk.

15.7 Archivovanie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva v znení VOP je nami archivovaná v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím stranám.

15.8 Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

15.9 Pokiaľ si dojednáme odlišné podmienky uzavretia kúpnej zmluvy. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ustanovenia odchylné od VOP je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP.

15.10 Nevyhnutnosť prijatia VOP pre uzavretie kúpnej zmluvy. Prijatie týchto VOP je dobrovoľné, ale je nevyhnutné na vytvorenie užívateľského účtu alebo objednávky zákazníkom.

15.11 Platnosť VOP. Tieto VOP sú platné od 4.6.2024 a ruší platnosť predchádzajúcich obchodných podmienok.